Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11622-2016-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Ph Dịch Chiết Bằng Nước Muối

  [IMG] TCVN 11622-2016-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Ph Dịch Chiết Bằng Nước Muối Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:49 PM
 2. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11642-1-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Liên Kết Hệ Thống Mở - Đặc Tả Giao Thức Ứng Dụng

  [IMG] TCVN 11642-1-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Liên Kết Hệ Thống Mở - Đặc Tả Giao Thức Ứng Dụng Mượn Liên Thư Viện - Phần 1 Đặc...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:37 PM
 3. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11642-2-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Liên Kết Hệ Thống Mở - Đặc Tả Giao Thức Ứng Dụng

  [IMG] TCVN 11642-2-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Liên Kết Hệ Thống Mở - Đặc Tả Giao Thức Ứng Dụng Mượn Liên Thư Viện - Phần 2 Hình...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:31 PM
 4. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11643-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Mã Thể Hiện Tên Của Các Hệ Thống Chữ Viết

  [IMG] TCVN 11643-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Mã Thể Hiện Tên Của Các Hệ Thống Chữ Viết TCVN 11643:2016 hoàn toàn tương với ISO...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:22 PM
 5. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11644-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Tính Bền Lâu Và Độ Bền Của Việc Viết In

  [IMG] TCVN 11644-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Tính Bền Lâu Và Độ Bền Của Việc Viết In Và Sao Chụp Trên Giấy - Yêu Cầu Và Phương...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:13 PM
 6. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11645-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Ký Hiệu Nhận Dạng Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Các Thư Viện

  [IMG] TCVN 11645-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Ký Hiệu Nhận Dạng Tiêu Chuẩn Quốc Tế Cho Các Thư Viện Và Các Tổ Chức Liên Quan Tiêu...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 7:05 PM
 7. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11646-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Trình Bày Thông Tin Nhan Đề Của Tùng Thư

  [IMG] TCVN 11646-2016-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Trình Bày Thông Tin Nhan Đề Của Tùng Thư Với các cán bộ tư liệu hoặc cán bộ thư...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:58 PM
 8. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11653-1-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 1 Quy Định Chung

  [IMG] TCVN 11653-1-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 1 Quy Định Chung-Thuật Ngữ, Biểu Tượng, Ký Hiệu Và...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:50 PM
 9. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11653-2-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 2

  [IMG] TCVN 11653-2-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 2 Báo Cáo Dữ Liệu Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực Tiêu...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:43 PM
 10. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11653-3-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 3 Môi Trường

  [IMG] TCVN 11653-3-2016-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mô Tả Đặc Tính Hộp Mực In - Phần 3 Môi Trường Tiêu chuẩn này thiết lập các thuật...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:36 PM
 11. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11654-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Chuẩn Bị Và Bảo Quản Mẫu Thử

  [IMG] TCVN 11654-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Chuẩn Bị Và Bảo Quản Mẫu Thử TCVN 11654:2016 hoàn toàn tương...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:29 PM
 12. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11658-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Lấy Mẫu

  [IMG] TCVN 11658-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Lấy Mẫu Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để lây mẫu đại...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:21 PM
 13. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11655-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Chuẩn Bị Dung Dịch Phân Tích

  [IMG] TCVN 11655-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Chuẩn Bị Dung Dịch Phân Tích - Phương Pháp Nung Chảy Kiềm...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:13 PM
 14. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11656-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Xác Định Khối Lượng Hao Hụt

  [IMG] TCVN 11656-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Xác Định Khối Lượng Hao Hụt Ở Nhiệt Độ 300 Độ C Và 1000 Độ C...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 6:04 PM
 15. nhandang123 posted a new thread.

  TCVN 11657-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Xác Định Khối Lượng Riêng

  [IMG] TCVN 11657-2016-ISO - Nguyên Liệu Nhôm Oxit Dùng Để Sản Xuất Nhôm - Xác Định Khối Lượng Riêng Tuyệt Đối - Phương Pháp Tỷ Trọng Kế...

  Forum: Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam

  Jul 19, 2018 at 5:59 PM
Loading...