Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. admin liked nhandang123's post in the thread Văn Hóa Truyền Thông Đại Chúng Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đặng Thị Thu Hương 314 Trang.

  [IMG] Văn hoá là khái niệm mang nội hàm rộng lớn với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần...

  Jul 19, 2019 at 2:28 PM
 2. admin liked nhandang123's post in the thread Dạy Học Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Học Sinh Phổ Thông - Lê Kim Long, 269 Trang.

  [IMG] Những vấn đề chung về phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Tiêu chí đánh giá, mẫu bài soạn, mẫu quan sát giờ dạy phát triển...

  Jul 19, 2019 at 8:34 AM
 3. admin liked nhandang123's post in the thread Tiếp Biến Và Hội Nhập Văn Hóa Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Văn Kim, 529 Trang.

  [IMG] Công trình nghiên cứu “Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam” tập trung nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những nội dung chính:...

  Jul 17, 2019 at 11:43 PM
 4. admin liked nhandang123's post in the thread Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Tuấn Anh, 369 Trang.

  [IMG] Vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, những tri thức xã hội học mới xuất hiện và thâm nhập vào trong nhiều lĩnh vực của đời...

  Jul 17, 2019 at 10:44 PM
 5. admin liked nhandang123's post in the thread Văn Hóa Du Lịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Phạm Hùng, 590 Trang.

  [IMG] Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và sâu rộng về văn hóa du lịch ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những tri...

  Jul 17, 2019 at 10:06 PM
 6. admin liked nhandang123's post in the thread Mô Hình Tổ Chức Nhà Nước Ở Việt Nam Thế Kỷ X-XIX (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Phạm Đức Anh.

  [IMG] Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX là thời kỳ tồn tại của các nhà nước quân chủ độc lập. Trên nền tảng...

  Jul 17, 2019 at 5:23 PM
 7. VoNga liked admin's post in the thread Ebook Tủ Sách Tinh Hoa Tri Thức Thế Giới - NXB Tri Thức 2005-2018.

  [IMG] Tủ Sách Tinh Hoa Tri Thức Thế Giới NXB Tri Thức 2005-2012 44 Quyển | 1,3 GB --------- Dự án Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới...

  Jul 16, 2019 at 12:18 AM
 8. admin liked nhandang123's post in the thread Những Con Đường Về Thành Phố (NXB Tổng Hợp 2003) - Vũ Thị Hồng, 399 Trang.

  [IMG] Quyển sách này tập hợp những kết quả quan trọng nhất của công trình nghiên cứu quá trình nhập cư từ nông thôn về Thành phố Hồ Chí...

  Jul 15, 2019 at 11:48 AM
 9. admin liked nhandang123's post in the thread Phòng Hóa Điều Hành Cờ Bạc Nha Phiến (NXB Sài Gòn 1898) - Sans Auteur, 222 Trang.

  [IMG] Cuốn sách này là một bản tái tạo trung thực của một tác phẩm được xuất bản trước năm 1898 và là một phần của một bộ sách được in...

  Jul 14, 2019 at 10:55 AM
 10. admin liked quanh.bv's post in the thread Giáo Trình Luật Quốc Tế (NXB Công An 2011) - Nguyễn Thị Thuận, 303 Trang.

  [IMG] Môn học Luật quốc tế thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, vì vậy Giáo trình được thiết kế cho 6 đơn vị học trình (4 tín...

  Jul 14, 2019 at 9:14 AM
 11. FrankCocks set their occupation to Appliance repairer.

  Jul 13, 2019
 12. FrankCocks moved from Marignane to Westport.

  Jul 13, 2019
Loading...