biên soạn bài chú giải và bài tóm tắt tài liệu ebook pdf