chợ truyền thống việt nam qua tư liệu văn bia pdf scan