công thương nghiệp hà nội thời kỳ thực dân pháp tạm chiếm 1947-1954 ebook pdf