đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống