khách hàng là một mối quan hệ không phải một giao dịch ebook pdf