một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người ebook pdf