mỹ-diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp nghị giơ-ne-vơ ebook pdf