nghiên cứu biểu tượng một số hướng tiếp cận lý thuyết ebook pdf