phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat