phương pháp thử nghiệm dùng cho phép đo phóng điện cục bộ