quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (app)