tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế ebook pdf