14TCN-186:2000-Thành Phần, Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Trong Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và TK CTTL

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Oct 15, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Tiêu chuẩn ngành 14TCN-186:2006 Thành phần khảo sát địa hình công trình thủy lợi trong các giai đoạn thiết kế ban hành theo Quyết định số 3964/QĐ/BNN-KHCN ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.


    eBook có trong tuyển tập DVD Thủy Lợi

     

Share This Page