7 Bước Đến Thành Công - Nguyễn Hiến Lê, 180 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Sep 18, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến cửa thành công. Bảy bực thang đó là: Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực, Luyện nhân cách, Đắc nhân tâm, Luyện tập và giữ gìn sức khỏe, Khéo dùng tiếng mẹ đẻ, Luyện trí, Kiếm việc làm và dự để được thăng cấp.
     

Share This Page