96 TCN 43-90_Qui Phạm Đo Vẽ Bản Đồ Địa Hình Tỉ Lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 Và 1:5000

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Oct 15, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Quy phạm qui định các các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với việc đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ lớn 1/500 - 1/5000 (phần ngoài trời). Quy phạm có hiệu lực tử 01/06/1991.


     
    Last edited: Oct 11, 2015

Share This Page