Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (NXB Phương Đông 2011) - Nhiều Tác Giả, 283 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Học' started by admin, Nov 23, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế
  NXB Phương Đông 2011
  Nhiều Tác Giả
  283 Trang
  Chương 1: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành chuẩn mực
  • Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
  • Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB
  • Quy trình ban hành chuẩn mực
  Chương 2: ISAB FRAMEWORK - Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính
  • Phạm vi của khuôn mẫu lý thuyết
  • Mục tiêu của báo cáo tài chính
  • Các đặc điểm chất lượng
  • Hạn chế gữa tính thích hợp và tính đáng tin cậy
  • Các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Định nghĩa các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
  • Đo lường các yếu tố của báo cáo tài chính
  Chương 3: IAS 2 - Hàng tồn kho
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  Chương 4: IAS 16 - Bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị
  • Tóm tắt nội dung IAS 16
  • Đo lường giá trị tài sản sau khi ghi nhận ban đầu
  • Khấu hao tài sản
  • Xóa sổ tài sản đã được ghi nhận
  • Công bố
  Chương 5: IAS 38 - Tài sản vô hình
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Điều kiện ghi nhận và đo lường giá trị tài sản vô hình
  • Ghi nhận chi phí
  • Thời gian sử dụng hữu ích
  • Tài sản vô hình có thời gian sử dụng hữu ích giới hạn
  • Tài sản vô hình có thời gian sử dụng hữu ích không thể xác định
  • Công bố
  Chương 6: IAS 36 - Tổn thất tài sản
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Thời điểm thực hiện đánh giá tổn thất tài sản
  • Xác định giá trị có thể thu hồi
  • Ghi nhận và đo lường tổn thất tài sản riêng biệt
  • Ghi nhận và đo lường lỗ từ giảm giá trị của đơn vị tạo ra tiền và lợi thế thương mại
  • Hoàn nhập tổn thất tài sản
  • Công bố
  Chương 7: IAS 17 - Thuê tài sản
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Kế toán thuê tài sản đối với bên đi thuê
  • Kế toán thuê tài sản đối với bên cho thuê
  • Nghiệp vụ bán và thuê lại
  Chương 8: IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Phân biệt giữa các khoản dự phòng phải trả với các khoản nợ phải trả khác
  • Định nghĩa nợ tiềm tàng
  • Phân biệt giữa nợ tiềm tàng với dự phòng phải trả
  • Các tiêu chuẩn ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
  • Đánh giá các khoản dự phòng phải trả
  • Áp dụng các định nghĩa, ghi nhận và các nguyên tắc đánh giá các khoản lỗ của hoạt động kinh doanh trong tương lại, hợp động có rủi ro lớn và...
  • Công bố
  Chương 9: IAS 18 - Doanh thu
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Nhận biết giao dịch
  • Doanh thu bán hàng
  • Doanh thu cung cấp dịch vụ
  • Công bố trên báo cáo tài chính
  Chương 10: IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Ghi nhận thuế thu nhập phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành
  • Ghi nhận thuế thu nhập phải hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  • Ghi nhận chi phí thuế thu nhập
  • Xác định thuế thu nhập
  • Trình bày thuế thu nhập doanh nghiệp
  Chương 11: Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Tóm tắt nội dung chuẩn mực
  • Lãi, cổ tức và thuế
  • Hình thức của Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Phương pháp lập Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ
  • Trình bày và công bố
  • Tài liệu tham khảo

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD ĐH Kinh Tế HCM
  Link miễn phí... nếu có 10 Like từ thành viên diễn đàn !!!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page