Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tin - Ths. Nguyễn Ngọc Sơn, 43 Trang

Discussion in 'Điện, Điện Tử, Viễn Thông' started by admin, Oct 30, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về hệ thống thông tin vệ tinh và nguyên tắc hoạt động, cấu trúc chi tiết về hệ thống vệ tinh INMARSAT sử dụng trong hàng hải. Nội dung chủ yếu: Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh. Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc chi tiết kênh thông tin trong hệ thống thông tin vệ tinh INM-C

    eBook có trong tuyển tập DVD Hàng Hải

     

Share This Page