Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Tuyên Giáo Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2020) - Bùi Trường Giang, 242 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 11, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Công tác tuyên giáo ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, một công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tuyên giáo ở cơ sở có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở).
  • Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Tuyên Giáo Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2020
  • Bùi Trường Giang
  • 242 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Rf794D6Tstb8N9i6OHuueBAXibJi3hS9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 22, 2022

Share This Page