Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi, 327 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 18, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bốn Kinh Của Phật Tổ
  Thích Huyền Vi
  327 Trang
  Bốn Kinh của Phật Tổ thuyết ra cho nhân loại nói chung, cho hàng bảy chúng (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di) đệ tử của Phật nói riêng, khai ngộ con đường siêu thoát và thống thiết chỉ bày, phương pháp thật hành. Những ai muốn trở thành bậc đại nhơn, muốn trở thành Đại Bồ Tát, cứu độ chúng sanh, muốn trở thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác để độ tận muôn loài hàm linh. Bước đầu không thể không đọc học Bốn Kinh nầy mà thành tựu được.
  Kinh Bát Đại Nhơn Giác là tập kinh chỉ tám điều giác ngộ của bậc đại nhơn: nhận rõ thế cuộc là vô thường, nhơn sinh thống khổ, muốn giải tỏa sự vô thường và thống khổ, tâm hồn phải nhận đúng mức cuộc đời, rồi phát tâm xuất gia học đạo, sống đời an nhiên tự tại, tự độ độ tha. Ở trong mỗi niệm, mỗi chánh niệm, dứt tội vô lượng, mau đến giác ngộ, thành Phật, độ hết chúng sanh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page