Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Sự Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Ở Miền Núi - Bế Viết Đẳng, 283 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Nov 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đại hội VI và VII của Đảng, đề tài trình bày vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam đồng thời trình bày quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay; Xây dựng những luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị và một số biện pháp cụ thể, cơ bản và cấp bách cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội ở các dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.
  • Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Sự Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Ở Miền Núi
  • NXB Chính Trị 1996
  • Bế Viết Đẳng
  • 283 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/568
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2020

Share This Page