Các Giá Trị Châu Á Và Sự Phát Triển Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2000) - Phạm Đức Thành, 288 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by DerikBup, Apr 18, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Vấn đề giá trị Châu Á đang là đề tài được nhiều học giả. nhiều nhà hoạt động chính trị - xã hội trên thế giới, quan tâm đặc biệt. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng giá trị Châu Á với đặc trưng nổi bật là đề cao các giá trị cần cù, hiếu học, tôn trọng các giá trị gia đình và cộng đồng, đã có vai trò tích cực đối với sự phát triển thần kỳ của nhiều nước Châu Á trong những thập niên vừa qua, đặc biệt trong những năm 90 của thế kỷ XX. Cuốn sách của PGS.TS. Hồ Sĩ Quý được xuất bản năm 2005 tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Trước những thách thức của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu các giá trị Châu Á sẽ giúp các quốc gia trong khu vực có thể nhận thấy rõ nét hơn vai trò của bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình phát triển, từ đó thấy được những hạn chế cũng như phát huy được ưu thế của những giá trị văn hoá truyền thống để có thể phát triển toàn điện và bền vững. Trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, công tác nghiên cứu lý luận đang phải từng bước khắc phục những hạn chế như Nghị quyết Trung ương V (khoá 8) đã chỉ ra, đó là: "chưa làm rõ những vấn đề liên quan đến văn hoá trong quá trình đổi mới, trong việc xây dựng những giá trị truyền thống cũng như hệ giá trị mới cần xây dựng, trong việc xử lý các mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế văn hoá và chính trị, văn hoá và kinh tế...".
  • Các Giá Trị Châu Á Và Sự Phát Triển Ở Việt Nam
  • NXB Hà Nội 2000
  • Phạm Đức Thành, Nguyễn Duy Chiếm
  • 288 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=93529
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2021

Share This Page