Cải Cách Sử Học (NXB Hà Nội 1996) - Lại Văn Toàn, 223 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jul 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  image003.png
  Thực hiện chức năng là luôn luôn cung cấp tới bạn đọc những thông tin về những thành tựu mới, luận điểm mới, phương pháp nghiên cứu mới và những phương hướng mới của các khoa học lịch sử, trong những ấn phẩm đã công bố trưóc đây chúng tôi đã đề cập tới một số vấn đề cấp bách như : Sự khủng hoảng trong khoa học lịch sử, sử học trong công cuộc đổi mới, sử học và hiện đại hoá và cái gọi là "sử học mới v.v... mà nhiều nền sử học nưóc ngoài đang trải qua, đang tranh luận và tìm tòi hưóng phát triển cho mình để đáp ứng trưóc những yêu cầu mới của thời đại. Những thông tin này là hết sức cần thiết đối với giới sử học nưóc ta nói riêng, đối với giới khoa học và văn hoá nói chung trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nưóc.
  Tiếp nổi dòng thông tin khoa học trẽn đây ò án phám này vỏi tựa đè "Cài cách sử học", chúng tôi mong muón chuyên đến tay bạn đọc vè một số suy nghĩ của một số nhà sử học nưóc ngoài vè cái mà họ gọi là cải cách đé phát trién bộ môn khoa học này, để sừ học thực sự thực hiện được chức năng xã hội to lớn của nó trước ngưõng cùa cùa thế kỷ XXI.
  • Cải Cách Sử Học
  • NXB Hà Nội 1996
  • Lại Văn Toàn, Nguyễn Như Diệm
  • 223 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=79464
  https://drive.google.com/file/d/1pIFRcwq8nhh7QUi8xjZo1H8E_90GgExt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 19, 2022

Share This Page