Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam 1945-1975 Thắng Lợi Và Bài Học (NXB Chính Trị 2000) - Hoàng Dũng

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jun 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Với hơn 600 trang, tập sách sẽ cho bạn đọc hiểu rõ về
  những công trình tổng kết cơ bản từ trước tới nay về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chiến tranh cách mạng, nội dung được trình bày khái quát những sự kiện và tiến trình lịch sử, những nhận định, đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến tranh cách mạng Việt Nam, đúc kết những bài học cơ bản trong sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, mở đầu thắng lợi bằng cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 dành chính quyền trên cả nước, tiếp đó được kế tục và hoàn thành vẻ vang bằng cuộc chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện, một cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước lâu dài và đây chính là thời kỳ oanh liệt và hào hùng nhất trong lịch sử của dân tộc, đưa nước Việt Nam tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trọng đại, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách sống còn nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; kiên quyết và khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng; thực hiện mục tiêu: dân tộc độc lập, Tổ quốc thống nhất, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng đã phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc, xây dựng, củng cố, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân Việt Nam - những người làm chủ đất nước, tạo nên sức mạnh, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng và của cả loài người tiến bộ, phân hoá, cô lập triệt để kẻ thù, thực hiện thắng lợi chiến lược "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".
  • Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam 1945-1975 Thắng Lợi Và Bài Học
  • NXB Chính Trị 2000
  • Hoàng Dũng
  • 670 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=84313
  https://drive.google.com/file/d/1l3fSQO8kpANCV0jSCJMvVTMmUybkWRGu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 17, 2022

Share This Page