Chuyển Hóa Cảm Xúc - Thích Nữ Tâm Minh, 118 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jul 21, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Cảm xúc, trong tâm lý nhà Phật gọi là Vedana. Theo chữ Hán, chúng ta có thể dịch Vedana theo nghĩa như chữ “thọ”, có bản dịch là chữ “giác”, tức cảm giác. Còn trong tiếng Việt, Vedana, có ba nghĩa để dùng là cảm thọ, cảm giác và cảm xúc.
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page