Công Tác Dân Vận Của Cơ Quan Nhà Nước Trong Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Tư Pháp 2005) - Nguyễn Tiến Thịnh

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, Mar 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong mọi thời kỳ cách mạng ở ni/đt ta, quần chúng nhân dân luôn là người sáng tạo ra rũiững trật tự xã hậi mới và có đủ sức mạnh làm nên những kỳ công. Quần chúng nhân dân không chỉ là lực lượng sản xuất cơ bản, trực tiếp sáng tạo ra mọi của cải vật chất cho xã hội, mà còn là người quyết định vận mệnh của lịch sử, có sứ mệnh phá cái cũ lạc hậu, dựng nên cái mới tiến bộ. Chính vì vậy trong công tác dân vận, Đảng và Nhà nước ta đã quán triệt qucm điểm của chủ nghĩa Mác - Lênỉn và tư tưởng Hồ Chí Minh dồn làm gốc ", coi công tác dân vận là một bộ phận cấu thành quan trọng của khôĩ đại đoàn hết toàn dân. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân vận (fỉ/Ợc thề hiện trong các nghị quyết của trung ương, nghị quyết của Bộ Chính trị, trong các chi thị hướng dẫn thực hiện công tác quần chúng, vận động quần chúng và hướng dẫn việc chính quyền lầm công tác dân vận, cũng như đưỢc quy định tại Điều 8 Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật cụ thể khác. Trên cơ sở đó, công tác dân vận đã được thống nhất thực hiện từ trung ương đến địa phương và đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được nhiệm vụ của xã hội trong từng thời kỳ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công tác dân vận càng phải được phát huy, để tập trung sức mạnh của toàn dân, khơi dậy nội lực cùng với sức mạnh bên ngoài tạo thành động lực to lớn để hoàn thành mục tiêu 'dân giàu, nước mạnh " mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
  • Công Tác Dân Vận Của Cơ Quan Nhà Nước Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Tư Pháp 2005
  • Nguyễn Tiến Thịnh
  • 218 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76936
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 17, 2021

Share This Page