Cương Lĩnh Chính Trị-Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_0-9-4.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam trớc hết bằng c ơng lĩnh chính trị, trong đó trình bày những quan điểm cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, đờng lối chiến lợc, ph ơng hớng, ph ơng thức hoạt động cho từng giai đoạn lịch sử nhất định. C ơng lĩnh của Đảng ta đợc xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy, C ơng lĩnh vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc C ơng lĩnh chính trị và các văn kiện quan trọng khác của Đảng, trong suốt 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vợt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành đợc những thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi đó chứng tỏ đờng lối, quan điểm cơ bản của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; các C ơng lĩnh chính trị của Đảng có giá trị to lớn và có sức sống mãnh liệt; con đờng đi lên của cách mạng nớc ta phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã bốn lần ban hành c ơng lĩnh hoặc những văn bản có tính c ơng lĩnh. "Mỗi C ơng lĩnh tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau, nhng nhìn tổng thể, các bản C ơng lĩnh đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm cơ bản, ttởng xuyên suốt của Đảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ chiến lợc, ph ơng hớng và ph ơng pháp
  • Cương Lĩnh Chính Trị-Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Phú Trọng
  • 100 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/ED5F51F4BD7F6AC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page