Cương Lĩnh Chính Trị Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jun 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam trước hết bằng Cương lĩnh chính trị, trong đó trình bày những quan điểm cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối chiến lược, phương hướng, phương thức hoạt động cho từng giai đoạn lịch sử nhất định. Cương lĩnh của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy Cương lĩnh vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn.
  Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị và các văn kiện quan trọng khác của Đảng, trong suốt 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài và giành được thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi đó chứng tỏ đường lối, quan điểm cơ bản của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; các Cương lĩnh chính trị của Đảng có giá trị to lớn và có sức sống mãnh liệt, có ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn, định hướng cho sự phát triển của đất nước và chỉ đường cho mọi hoạt động của Đảng ta, nhân dân ta. Cuốn sách Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta xuất bản nhằm góp phần giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta qua việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các Cương lĩnh của Đảng. Cuốn sách gồm một số bài viết gần đây của tác giả liên quan trực tiếp đến vấn đề này đã được đăng tải trên các báo và tạp chí lý luận chính trị.
  Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề lớn được Đại hội XI của Đảng tổng kết, bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
  • Tên sách: Cương Lĩnh Chính Trị Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta
  • NXB Chính Trị 2010
  • Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  • Số Trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//VKHNN0143.swf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...-chu-truong-cua-dang-cong-san-viet-nam.21908/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page