Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội - Nhiều Tác Giả, 36 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cương lình xây dựng đất-nước trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ VII của Đảng thông qua (năm 1991), có giá trị định hưống và chỉ đạo to lốn đôi VỚI sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong suốt hai thập kỷ qua. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nưóc ta trong 20 năm qua đã chứng tỏ sự đúng đắn và ý nghĩa quan trọng của Cương lình nám 1991. Tuy nhiên, từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đòi đến nay, tình hình thế giới và trong nưóc đã có những biến đổi tò lớn và sâu sắc. Nhiểu vấn đề mới nảv sinh từng bưóc đượo Đảng ta nhận thức và giải quyết có hiệu quả; nhiểu vấn để liên quan đến Cương lĩnh đă có nhặn thức mới, sâu sắc hơn; quan niệm vể chủ nghía xã hội và con dưòng đi lên chủ nghĩa xã hội ỏ niiớr ta ngày càng rõ hơn; đổng thòi cũng thây rỏ thêm nhừn^ vấn dề mối đật ra cần được giải đáp. Cương lĩnh (hổ sung, phát triển nám 2011) đã kế thừa những quan điểm, tư tưởng của Cương lĩnh năm 1991 vẫn còn nguyôn giủ trị; bám sát thực tiễn của đât nước và của thòi đại, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng về những định hướng lỏn phát triển kinh tế, vàn hóa, xã hội, quổt phòng, an ninh, đôi ngoại, vể hệ thông chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
  • Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73492
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page