Đại Thừa Chơn Giáo (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013) - Đạo Cao Đài, 312 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Thừa Chơn Giáo
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013
  Đạo Cao Đài
  312 Trang
  Theo kinh điển của các thánh nhơn ngày xưa thì chỉ có ngôi Thái Cực là tuyệt đối mà thôi, kỳ dư nhứt nhứt trong càn khôn võ trụ đều do luật tương đối mà ứng hiện. Lớn rộng bao la hơn hết là trời với đất, nhỏ nhít tế vi hơn hết là côn trùng mà còn tránh không khỏi sự phân tách ra nhị thể là âm dương thay, huống chi là người và các giống khác.Vậy luật tương đối là một luật chung của càn khôn võ trụ mà nhứt là cảnh sắc giới nầy.Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã hiện ra nơi cảnh sắc giới thì tức nhiên phải chịu dưới luật ấy mà phô diễn ra làm hai thể cách hữu hình là Cao Đài Đại Đạo và Cao Đài Tôn Giáo. Hai thể cách nầy tức là tả chi hữu dực của Đạo Trời để tiếp tục nhau mà đưa quần linh từ cảnh vô minh khổ não của trần tục cho đến cảnh hư vô tịch diệt, để cùng hội hiệp với Đấng Chúa Tể càn khôn.Cao Đài Đại Đạo thì hiện nay có chi Chiếu Minh làm đại diện, chuyên về khoa bí truyền, hay là khoa siêu phàm nhập Thánh.Cao Đài Tôn Giáo thì hay về cơ phổ hóa mà hiện nay làm đại diện là các chi phái bên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phái Tiên Thiên.Đã là tả chi hữu dực của Đạo Trời thì hai cơ thể bí truyền và phổ hóa phải liên hòa tương tiếp, tương trợ lấy nhau mới có thể chống vững Đạo Trời và làm cho cây Đạo đặng rườm rà sung túc thêm lên là vì:
  Nếu không cơ bí truyền thì cơ phổ hóa không thể đưa người đến mục đích cuối cùng của chữ tu đặng. Như vậy, lý thuyết lấy đâu làm căn cứ cao siêu hầu phổ hóa năm châu sau nầy?
  Trái lại khoa bí truyền không khoa phổ hóa thì lấy đâutuyển chọn sĩ tử vào trường để cùng tuyên truyền mối Đạo vô vi? Đường tu chẳng khác cuộc đăng sơn mà lưỡng khoa đã kể đó tức là hai khoản tối trọng của con đường ấy. Từ chơn non đến bán lộ là về khoa phổ hóa, từ bán lộ đến đảnh là về khoa bí truyền.Đôi khoản phải tương tiếp nhau mới có thủ có vĩ, có thỉ có chung, đường tu mới trọn. Cứ theo thứ tự niên ngoạt nhựt thời mà xét thì xưa kia khoa bí truyền ra đời trước cơ phổ hóa. Nay khoa phổ hóa
  đã đi đặng một bước đường khá dài thì khoa bí truyền phải ra mặt mà đưa kẻ thiện duyên đến đảnh. Vì vậy mà ngày nay mới có quyển Đại Thừa Chơn Giáo. Quyển Đại Thừa Chơn Giáo ra đời thiết tưởng là một sự đại hạnh, đại phúc cho quần linh vậy. Là vì từ xưa đến nay kinh sách luận về đơn kinh không phải ít, nhưng lời nói rất u ẩn, lý thuyết rất kín đáo. Vì vậy chưa mấy bực đoạt đặng chơn truyền và sự lầm lạc thật vô số định. Nay nhằm buổi hạ nguơn, thiên địa tuần huờn. Cơ tân dân minh đức sắp khai diễn hầu đưa người trở về thời thượng đức, nên Đấng Chí Tôn vì lòng từ bi vô lượng,vô biên, mới hạ lịnh hội Tam Giáo ban cho người đang cơn dở chết dở sống quyển kinh Đại Thừa Chơn Giáo nầy:
  1) Để vẹt ngút mây mù ngàn năm hầu cho đời đặng trông thấy Đạo Trời một cách chánh đại quang minh, không còn chi gọi là mơ hồ nữa.
  2) Để rung động tâm hồn người thiện căn hầu cấp tảo hồi đầu tầm phương siêu thoát.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page