Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Ngọc Điệp, 79 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1. HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ....................................................................4
  1.1. Khái niệm và phân loại giao tiếp ........................................................................4
  1.1.1. Khái niệm ..............................................................................................................4
  1.1.2. Phân loại giao tiếp .................................................................................................5
  1.2. Tầm quan trọng của giao tiếp ............................................................................6
  1.3. Các yếu tố cấu thành hoạt động giao tiếp .........................................................6
  1.4. Nguyên nhân của giao tiếp thất bại ...................................................................7
  1.5. Các phƣơng tiện giao tiếp ...................................................................................9
  1.5.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ .......................................................................................9
  1.5.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ ........................................................................................11
  1.6. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp ...................................................................14
  1.6.1 Tầm quan trọng của lắng nghe trong giao tiếp ....................................................14
  1.6.2. Lắng nghe có hiệu quả .........................................................................................14
  1.6.3. Những rào cản trong lắng nghe ...........................................................................15
  1.6.4. Các bước lắng nghe có hiệu quả ..........................................................................16
  1.6.5. Các kiểu lắng nghe ..............................................................................................18
  1.7. Kỹ năng nói chuyện trƣớc công chúng ............................................................20
  1.7.1. Người nói (diễn giả) ............................................................................................20
  1.7.2. Tìm hiểu người nghe. ..........................................................................................20
  1.8. Nghệ thuật ứng xử nơi công sở .........................................................................21
  1.8.1. Giao tiếp với cấp trên ..........................................................................................21
  1.8.2. Giao tiếp với đồng nghiệp ...................................................................................21
  1.8.3. Giao tiếp với cấp dưới .........................................................................................22
  1.8.4. Giao tiếp với khách hàng đến cơ quan ................................................................22
  1.9. Tình huống: ........................................................................................................22
  CHƢƠNG 2. ĐÀM PHÁN – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN .......................................25
  2.1. Bản chất của đàm phán .....................................................................................25
  2.2. Các kiểu đàm phán ............................................................................................26
  2.2.1. Đàm phán cạnh tranh ...........................................................................................26
  2.2.2. Đàm phán hợp tác ................................................................................................27
  2.3. Phƣơng thức đàm phán .....................................................................................29
  2.3.1. Đàm phán nhiều bước ..........................................................................................29
  2.3.2. Đàm phán đa phương............................................................................................29
  2.4. Các hình thức đàm phán ...................................................................................29
  2.5. Phong cách đàm phán ......................................................................................30
  CHƢƠNG 3. CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH ...............32
  3.1. Chuẩn bị đàm phán ...........................................................................................33
  3.1.1. Xác định các mục tiêu đàm phán .........................................................................33
  3.1.2. Thu thập thông tin về thị trường ..........................................................................36
  3.1.3. Xác định các phương án thay thế tốt nhất (BATNA) ..........................................36
  3.1.4. Tìm hiểu về đối tác đàm phán .............................................................................37
  3.1.5. Xác định chiến lược và chiến thuật đàm phán ....................................................41
  3.1.6. Một số chuẩn bị khác ...........................................................................................45
  3.2. Giai đoạn thƣơng lƣợng ....................................................................................47
  3.2.1. Mở đầu cuộc đàm phán. ......................................................................................47
  3.2.2. Trao dổi thông tin ................................................................................................48
  3.2.3. Đưa ra đề nghị .....................................................................................................48
  3.2.4. Thương lượng ......................................................................................................51
  3.2.5. Xử lý khi thương lượng rơi vào bế tắc ................................................................53
  3.3. Kết thúc đàm phán. ...........................................................................................54
  3.4. Một số tình huống ............................................................................................. 56
  CHƢƠNG 4. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VỚI VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH
  4.1. Những lý do doanh nghiệp Việt nam thua khi đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác nƣớc ngoài .........
  4.2. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh quốc tế ................................................61
  4.2.1. Những lưu ý khi đàm phán với một nền văn hóa khác .......................................62
  4.2.2. Một số kinh nghiệm đàm phán với đối tác nước ngoài .......................................62
  4.3. Một số khác biệt cơ bản giữa văn hóa phƣơng đông và phƣơng Tây ..........63
  4.3.1. Phương Đông .......................................................................................................63
  4.3.2. Phương Tây: chú trọng vai trò cá nhân, năng động hơn, thích thách thức, coi trọng lợi ích cá nhân và thường sống theo pháp luật...
  4.4. Một số điều cần tránh để không thất bại trong đàm phán kinh doanh .......68
  4.5. Một số vấn đề lƣu ý trong đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh thƣơng mại.
  4.5.1. Lưu ý chung: ........................................................................................................70
  4.5.2. Các lưu ý cụ thể khác: ........................................................................................72
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng
  • NXB Hà Nội 2012
  • Nguyễn Ngọc Điệp
  • 79 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C919CEFDF09B8F6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page