Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Cuộc Đổi Mới (NXB Chính Trị 2009) - Bùi Kim Đỉnh, 248 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Apr 21, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-8_0-2-28.png
  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 2-1930), tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi quan trọng và lập nên những kỳ tích của cách mạng Việt Nam...
  Cuốn sách nhằm làm rõ quá tình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội... từ năm 1986 đến nay, với các bước phát triển, những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm; đồng thời, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng của sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành
  MỤC LỤC:
  Chương I: Công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới trong các nước xã hội chủ nghĩa
  Chương II: Những yếu tố tác động và quá trình hình thành đường lối mới ở Việt Nam
  Chương III: Đảng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta
  Chương IV: Đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  Chương V: Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
  Chương VI: Đổi mới trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người
  Chương VII: Đổi mới nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Chương VIII: Đảng Cộng sản Việt Nam tự đổi mới, tự chỉnh đốn - nhìn từ góc độ lịch sử
  Chương IX: Những kết quả, kinh nghiệm qua quá trình đổi mới.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Cuộc Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2009
  • Bùi Kim Đỉnh
  • 248 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/939
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 8, 2021

Share This Page