Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trách Nhiệm Trước Dân Tộc (NXB Chính Trị 2011) - Phùng Hữu Phú, 267 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 25, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-25_10-33-54.png
  Như chúng ta đã biết, năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước đem lại độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.
  Hiện nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, tiềm lực kinh tế ngày càng được nâng cao, nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định…
  Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường và mặt trái của quá trình mở cửa hội nhập, Đảng cộng sản Việt Nam cần phải kiên định lập trường, quan điểm phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
  Cuốn sách là tập hợp các bài viết, trong đó khẳng định rõ quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam; về vai trò lãnh đạo không thể phủ nhận của Đảng cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Các bài viết cũng phản bác lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời đưa ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trách Nhiệm Trước Dân Tộc
  • NXB Chính Trị 2011
  • Phùng Hữu Phú
  • 267 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4104
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page