Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Trong Thời Kỳ Đổi Mới - Nguyễn Danh Tiên, 340 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jun 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh và trung tâm điều tiết sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa ngày càng được coi trọng, đánh giá cao trong sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội, đặc biệt là nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí của văn hóa từng bước được nâng lên với quan niệm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
  Từ nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của văn hóa, Đảng ta đã từng bước đổi mới tư duy lý luận và đường lối văn hóa. Quá trình không ngừng bổ sung và phát triển đường lối văn hóa của Đảng thể hiện qua Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI, trong đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII là bước đột phá, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa khi đề ra được một chiến lược văn hóa phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở chiến lược, đường lối văn hóa đó, Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc một cách toàn diện, trong đó tập trung chỉ đạo những lĩnh vực văn hóa cơ bản: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển văn học, nghệ thuật và hệ thống thông tin đại chúng. Sự lãnh đạo của Đảng đã hướng các hoạt động văn hóa đến các giá trị chân, thiện, mỹ và bảo đảm đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa đã mang lại nhiều thành tựu cho sự phát triển bền vững của đất nước, bên cạnh đó, Đảng cũng thu nhận được một số kinh nghiệm quý báu. Chính những thành tựu và kinh nghiệm đó đã, đang và sẽ tạo tiền đề cho sự nghiệp chấn hưng nền văn hóa dân tộc trong thế kỷ mới và sự lãnh đạo của Đảng là một bảo đảm cho sự thành công của sự nghiệp này.
  Tất cả những nội dung trên được nghiên cứu một cách cụ thể trong cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới, với 4 chương sách khái quát quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1986 đến nay.
  • Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2012
  • Tác giả: Nguyễn Danh Tiên
  • Số Trang: 340
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73491
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page