Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2016) - Nhiều Tác Giả, 285 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-8-21_0-9-19.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Thực hiện chương trình công tác đề ra nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, ngày 25-7-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, số 29-QĐ/TW và ngày 26-7-2016 ban hành Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, số 30-QĐ/TW.
  Cuốn sách Điều lệ Đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành gồm toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011) gồm 12 chương, 48 điều và 04 quy định hướng dẫn thi hành có liên quan: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định thi hành chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.
  • Điều Lệ Đảng Và Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nhiều Tác Giả
  • 285 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4129
  https://drive.google.com/file/d/1FD19pQlyqahbc7tqNV9JqSNJC2OmuX80
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 21, 2022

Share This Page