Đình-Chùa-Lăng-Miếu Di Sản Văn Hóa Vật Thể Của Người Việt Tại TPHCM - Hồ Sơn Điệp, 326 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jun 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-26_20-41-4.png
  “Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Vì vậy, khi bàn về việc “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định, “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa...”.
  • Đình-Chùa-Lăng-Miếu Di Sản Văn Hóa Vật Thể Của Người Việt Tại TPHCM
  • Hồ Sơn Điệp, Nguyễn Văn Hiệp
  • NXB Tổng Hợp 2014
  • 326 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1-ZZgykOC7V7qMiLCdakKXDAhhiPcExSC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 26, 2022

Share This Page