Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Nền Giáo Dục Việt Nam (NXB Chính Trị 2014) - Phạm Văn Linh, 611 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by haidang, Feb 14, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Nền Giáo Dục Việt Nam
  Thời Cơ, Thách Thức Và Những Vấn Đề Đặt Ra
  NXB Chính Trị 2014
  Phạm Văn Linh
  611 Trang
  Cuốn sách nhằm giới thiệu thêm những thông tin và kiến thức cần thiết cho việc đẩy nhanh mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam.

  Cuốn sách có 4 phần:

  • Phần 1: Một số vấn đề chung
  • Phần 2: Vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông
  • Phần 3: Vấn đề đổi mới giáo dục nghề nghiệp
  • Phần 4: Vấn đề đổi mới giáo dục đại học
  Gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một phương án nhằm đổi mới quan điểm, nhận thức về giáo dục - đào tạo nói chung cũng như đổi mới giáo dục đại học, đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới công tác dạy nghề… nói riêng. Những quan điểm, nội dung trình bày thể hiện quan điểm của các tác giả, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

  Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Tuy nhiên, bên cạch những thành tựu, kết quả đạt được, giáo dục và đào tạo còn yếu kém, bất cập, chất lượng, hiệu quả của giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu về cơ bản đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. nhằm nhanh chóng khắc phục những yếu kém, bất cập của giáo dục và đào tạo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”. tiếp đó, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm… đã được tổ chức, đóng góp thêm ý kiến cho mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất.
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 4, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phạm Văn Linh,
   

Share This Page