Đổi Mới Nội Dung, Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Và Quản Lý Của Nhà Nước - Nguyễn Văn Thạo, 798 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, May 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-1-19_11-35-13.png
  Hơn 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tư duy, nhận thức lý luận của Đảng trong từng lĩnh vực có sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ; quan điểm về phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước cũng có những bước tiến lớn đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đất nước... Kết quả đổi mới, sự phát triển tư duy, nhận thức lý luận đó là cơ sở khoa học cho việc hình thành, phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng hệ thống pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện. Đây là những nhân tố cơ bản, quan trọng nhất để đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
  • Đổi Mới Nội Dung, Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Và Quản Lý Nhà Nước
  • Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông
  • NXB Chính Trị 2021
  • 798 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ex0J0HdVLmUD0LyTgOlC4s-yBIbZ3-bm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2023

Share This Page