Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Báo Chí Trong Giai Đoạn Hiện Nay - Lưu Đình Phúc

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_23-57-41.png
  Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
  Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, theo tác giả, báo chí cần giữ vững và phát huy hơn nữa bản chất cách mạng, là công cụ công tác tư tưởng, là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, luôn hướng vào mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, làm cho những nguyên lý cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.
  Trên cơ sở lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay”, tác giả Lưu Đình Phúc đã tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận và tính tất yếu của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, giúp báo chí có những bước phát triển mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại...
  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương I: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - một số vấn đề lý luận
  Chương II: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - thực trạng và những vấn đề đặt ra
  Chương III: Quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ mới
  Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với báo chí thời kỳ mới. Cuốn sách ra mắt bạn đọc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề này./.
  • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Báo Chí Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lưu Đình Phúc
  • 131 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4053
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page