DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Sơn Và Chất Màu

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 14, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Sơn Và Chất Màu
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  123 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10237-1-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Khối Lượng Riêng - Phần 1 Phương Pháp Pyknometer.doc
  002  TCVN 10237-2-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Khối Lượng Riêng - Phần 2 Phương Pháp Nhúng Ngập Quả Dọi.pdf
  003  TCVN 10237-3-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Khối Lượng Riêng - Phần 3 Phương Pháp Dao Động.doc
  004  TCVN 10238-1-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Nhớt Bằng Nhớt Kế Quay - Phần 1 Nhớt Kế Côn Và Đĩa Vận Hành Ở Tốc Độ Trượt Cao.doc
  005  TCVN 10239-1-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Cào Xước - Phần 1 Phương Pháp Gia Tải Không Đổi.pdf
  006  TCVN 10239-2-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Cào Xước - Phần 2 Phương Pháp Gia Tải Thay Đổi.doc
  007  TCVN 10369-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Hàm Lượng Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi (VOC).doc
  008  TCVN 10370-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Hàm Lượng Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi - Phần 1 Phương Pháp Hiệu Số.doc
  009  TCVN 10370-2-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Hàm Lượng Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi - Phần 2 Phương Pháp Sắc Ký Khí.doc
  010  TCVN 10517-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 1 Ngâm Trong Chất Lỏng.doc
  011  TCVN 10517-2-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 2 Phương Pháp Ngâm Nước.doc
  012  TCVN 10517-3-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 3 Phương Pháp Sử Dụng.doc
  013  TCVN 10517-4-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 4 Phương Pháp Tạo Đốm.doc
  014  TCVN 10517-5-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 5 Phương Pháp Tủ Sấy.doc
  015  TCVN 10518-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Phần Trăm Thể Tích Chất Không Bay Hơi - Phần 1.doc
  016  TCVN 10519-2014-ISO - Sơn Vecni Và Chất Dẻo - Xác Định Hàm Lượng Chất Không Bay Hơi.rtf
  017  TCVN 10671-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Độ Sâu Ấn Lõm.doc
  018  TCVN 10671-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Độ Sâu Ấn Lõm.pdf
  019  TCVN 10833-2015 - Bột Kẽm sử Dụng Trong Sơn - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  020  TCVN 2081-1977 - Mực In - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  021  TCVN 2082-1977 - Mực In - Phương Pháp Xác Định Độ Mịn.rtf
  022  TCVN 2083-1977 - Mực In - Phương Pháp Xác Định Độ Nhớt Quy Ước Của Mực In Loãng.rtf
  023  TCVN 2084-1977 - Mực In - Phương Pháp Xác Định Độ Nhớt Quy Ước Của Mực In Đặc.rtf
  024  TCVN 2085-1977 - Mực In - Phương Pháp Tạo Vệt.rtf
  025  TCVN 2086-1977 - Mực In - Phương Pháp So Sánh Mầu Sắc.rtf
  026  TCVN 2087-1977 - Mực In - Phương Pháp Xác Định Thời Gian Khô.doc
  027  TCVN 2088-1977 - Mực In - Phương Pháp Xác Định Độ Thấm Dầu.rtf
  028  TCVN 2089-1977 - Mực In - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  029  TCVN 2090-1993 - Sơn - Phương Pháp Lấy Mẫu Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.pdf
  030  TCVN 2090-2007 - Sơn - Vecni Và Nguyên Liệu Cho Sơn Và Vecni - Lấy Mẫu.doc
  031  TCVN 2091-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Mịn.doc
  032  TCVN 2091-2008 - Sơn - Vecni Và Mực In - Xác Định Độ Nghiền Mịn.pdf
  033  TCVN 2092-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Thời Gian Chảy (Độ Nhớt Quy Ước) Bằng Phễu Chảy.doc
  034  TCVN 2092-2008 - Sơn Và Vecni - Xác Định Thời Gian Chảy Bằng Phễu Chảy.pdf
  035  TCVN 2092-2013 - Sơn Và Vecni - Xác Định Thời Gian Chảy Bằng Phễu Chảy.doc
  036  TCVN 2093-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Chất Rắn Và Chất Tạo Màng.pdf
  037  TCVN 2094-1993 - Sơn - Phương Pháp Gia Công Màng.pdf
  038  TCVN 2095-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Phủ.pdf
  039  TCVN 2096-1-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 1 Xác Định.doc
  040  TCVN 2096-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô.pdf
  041  TCVN 2096-2-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 2.doc
  042  TCVN 2096-3-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 3 Xác Định.doc
  043  TCVN 2096-4-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 4 Phép Thử.doc
  044  TCVN 2096-5-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 5 Phép Thử.doc
  045  TCVN 2096-6-2015-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Xác Định Độ Khô Và Thời Gian Khô - Phần 6 Xác Định.doc
  046  TCVN 2097-1993 - Sơn - Phương Pháp Cắt Xác Định Độ Bám Dính Của Màng.pdf
  047  TCVN 2098-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Cứng Của Màng.doc
  048  TCVN 2098-2007 - Sơn Và Vecni - Phép Thử Dao Động Tắt Dần Của Con Lắc.doc
  049  TCVN 2099-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Uốn Của Màng.doc
  050  TCVN 2099-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Uốn - Trục Hình Trụ.pdf
  051  TCVN 2099-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Uốn (Trục Hình Trụ).doc
  052  TCVN 2100-1-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Biến Dạng Nhanh (Độ Bền Va Đập) - Phần 1 Phép Thử Tải Trọng.pdf
  053  TCVN 2100-1-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Biến Dạng Nhanh (Độ Bền Va Đập) - Phần 1 Phép Thử Tải.doc
  054  TCVN 2100-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Va Đập Của Màng.doc
  055  TCVN 2100-2-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Biến Dạng Nhanh (Độ Bền Va Đập) - Phần 2 Phép Thử Tải Trọng Rơi.pdf
  056  TCVN 2100-2-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Phép Thử Biến Dạng Nhanh (Độ Bền Va Đập) - Phần 2 Phép Thử Tải.doc
  057  TCVN 2101-1993-ISO - Sơn - Phương Pháp Xác Định Độ Bóng Của Màng.doc
  058  TCVN 2101-2008-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bóng Phản Quang Của Màng Sơn Không Chứa Kim Loại Ở Góc 20 Độ.pdf
  059  TCVN 2102-1993-ISO - Sơn - Phương Pháp Xác Định Màu Sắc.doc
  060  TCVN 2102-2008-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Mầu Sắc Theo Phương Pháp So Sánh Trực Quan.pdf
  061  TCVN 2277-1978 - Mực In Typo - Yêu Cầu Kỹ Thuật.rtf
  062  TCVN 2278-1978 - Mực In Rotary-Typo (In Báo) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  063  TCVN 5668-1992 - Sơn Vecni Và Nguyên Liệu Của Chúng - Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Để Điều Hòa Và Thử Nghiệm.pdf
  064  TCVN 5669-2007 - Sơn Và Vecni - Kiểm Tra Và Vận Chuyển Bị Mẫu Thử.pdf
  065  TCVN 5669-2013 - Sơn Và Vecni - Kiểm Tra Và Vận Chuyển Bị Mẫu Thử.pdf
  066  TCVN 5670-1992 - Sơn Và Vecni - Tấm Chuẩn Để Thử.pdf
  067  TCVN 5670-2007-ISO - Sơn Và Vecni - Tấm Chuẩn Để Thử.pdf
  068  TCVN 5730-1993 - Sơn Ankyt - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  069  TCVN 5730-2008 - Sơn Alkyd -Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  070  TCVN 6557-2000 - Vật Liệu Chống Thấm - Sơn Bitum Cao Su.doc
  071  TCVN 6934-2001 - Sơn Tường - Sơn Nhũ Tương - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  072  TCVN 7485-2005 - Sản Phẩm Dầu Mỏ - Phương Pháp Xác Định Điểm Chớp Cháy Bằng Thiết Bị Thử Cốc Kín.doc
  073  TCVN 7892-2008 - Dung Môi Dễ Bay Hơi Và Hoá Chất Trung Gian Dùng Cho Sơn Vecni Sơn Bóng Và Các Sản Phẩm Liên Quan - Phương Pháp Xác Định Độ Axit.doc
  074  TCVN 7996-2-7-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-7 Yêu Cầu.doc
  075  TCVN 8652-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  076  TCVN 8653-1-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Trạng Thái Sơn Trong Thùng Chứa Đặc Tính Thi Công Độ Ổn Định Ở Nhiệt Độ Thấp Và Ngoại Quan Màng Sơn.doc
  077  TCVN 8653-2-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Độ Bền Nước Của Màng Sơn.doc
  078  TCVN 8653-3-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Độ Bền Kiềm Của Màng Sơn.doc
  079  TCVN 8653-4-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Bền Rửa Trôi Của Màng.doc
  080  TCVN 8653-5-2012 - Sơn Tường Dạng Nhũ Tương - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Độ Bền Chu Kỳ Nóng Lạnh Của Màng Sơn.doc
  081  TCVN 8785-1-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 1.doc
  082  TCVN 8785-10-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  083  TCVN 8785-11-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  084  TCVN 8785-12-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  085  TCVN 8785-13-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  086  TCVN 8785-14-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  087  TCVN 8785-2-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 2.doc
  088  TCVN 8785-3-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 3.doc
  089  TCVN 8785-4-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 4.doc
  090  TCVN 8785-5-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 5.doc
  091  TCVN 8785-6-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên - Phần 6.doc
  092  TCVN 8785-6-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên Phần 6 - Xác Định Sự Thay Đổi Độ Bóng.pdf
  093  TCVN 8785-7-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  094  TCVN 8785-8-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên Phần 8 - Xác Định Độ Rạn Nứt.pdf
  095  TCVN 8785-8-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  096  TCVN 8785-9-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên Phần 9 - Xác Định Sự Độ Đứt Gãy.pdf
  097  TCVN 8785-9-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc
  098  TCVN 8786-2011 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Sơn Vạch Đường Hệ Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.pdf
  099  TCVN 8787-2011 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Sơn Vạch Đường Hệ Dung Môi - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  100  TCVN 8788-2011 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Sơn Vạch Đường Hệ Dung Môi Và Hệ Nước.doc
  101  TCVN 8789-2011 - Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.pdf
  102  TCVN 8790-2011 - Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu.doc
  103  TCVN 8791-2011 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Vật Liệu Kẻ Đường Phản Quang Nhiệt Dẻo - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  104  TCVN 8792-2011 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Mù Muối.doc
  105  TCVN 9011-2011 - Sơn Epoxy Oxit Sắt Thể Mica.doc
  106  TCVN 9012-2011 - Sơn Giàu Kẽm.doc
  107  TCVN 9013-2011 - Sơn Polyuretan Bảo Vệ Kết Cấu Thép.doc
  108  TCVN 9014-2011 - Sơn Epoxy.doc
  109  TCVN 9064-2012 - Sơn Và Nhựa - Phương Pháp Xác Định Hoạt Tính Kháng Khuẩn Trên Bề Mặt.doc
  110  TCVN 9065-2012 - Vật Liệu Chống Thấm - Sơn Nhũ Tương Bitum.doc
  111  TCVN 9274-2012 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Phương Pháp Đo Hệ Số Phát Sáng Dưới Ánh Sáng Khuếch Tán Bằng Phản Xạ Kế Cầm Tay.pdf
  112  TCVN 9275-2012 - Màng Biển Báo Phản Quang - Phương Pháp Xác Định Hệ Số Phản Quang Dùng Cấu Hình Đồng.rtf
  113  TCVN 9276-2012 - Sơn Phủ Bảo Vệ Kết Cấu Thép - Hướng Dẫn Kiểm Tra, Giám Sát Chất Lượng.doc
  114  TCVN 9277-2012-ISO - Sơn Và Vecni – Phương Pháp Thử Thời Tiết Nhân Tạo – Thử Nghiệm Dưới Đèn Huỳnh Quang Tử Ngoại Và Nước.doc
  115  TCVN 9404-2012 - Sơn Xây Dựng - Phân Loại.pdf
  116  TCVN 9405-2012 - Sơn Tường - Sơn Nhũ Tương – Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nhiệt Ẩm Của Màng Sơn.doc
  117  TCVN 9406-2012 - Sơn - Phương Pháp Không Phá Hủy Xác Định Chiều Dày Màng Sơn Khô.doc
  118  TCVN 9760-2013 - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Dày Màng.doc
  119  TCVN 9761-2013 - Sơn Và Vecni - Sự Phong Hóa Tự Nhiên Của Lớp Phủ - Phơi Mẫu Và Đánh Giá.pdf
  120  TCVN 9762-2013 - Sơn Và Vecni - Xác Định Ảnh Hưởng Của Nhiệt.pdf
  121  TCVN 9879-2013 - Sơn - Xác Định Độ Nhớt KU Bằng Nhớt Kế Stomer.doc
  122  TCVN 9880-2013 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Bi Thủy Tinh Dùng Cho Vạch Kẻ Đường - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  123  TCVN 9881-2013 - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Xác Định Đặc Tính Của Lớp Phủ Đường Ống.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Ai4qsolEhd8BTx_kK7ITYt8V2hXlvCNI
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page