Giáo Trình Bồi Dưỡng Về Công Nghệ Thông Tin Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Học - Đặng Quang Huy 274 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành An Ninh' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Hoả nhâp VỚI sư phát tìỉển và đổ! mới của ngành Giáo duc - Đào tao, giáo tì ình “BỒI dưõíng về công nghê rhông tm cho cán bô quản lý trường hoc” ra đời nhăm gỉ úp c Ún hò quản ìý (ác tì ường hoí à Hủ Nôi íữỉg dung cớỉĩg nghê thông tin (CNTT) vào công Vìê( hàng ngày môt cách hiêu quả hơn Giáo tì ình hồi dưỡng về CNTT cho cán bô quản lý ỉiường hoc của tíường Bồì (ìưỡng cán bô giáo dui Hà Nôì đươ( biên soan í}ong khuôn khổ đề án "Chương rùnh giáo tỉ ình lủư Sở Giáo duc~ Đào tao Hà Nỏr Khỉ biên soan, (á( ỉái gỉ à theo hướng dễ đoc, dễ hiểu Víi thưc hành cao Nôi dung giáo tì ình lủ những kiến thức (âp nhài về cớ( vấn để hên quan đến CNTT Đôi ngũ cán hô quản lý nường hoc có thể là những người lần đầu tiếp cận VỚI CNTT, có thể là những ngườỉ đ(7 làm viêc nhiều VỚI CNTT nhưng cần hê thống hoá bển thức iơbãn
  • Giáo Trình Bồi Dưỡng Về Công Nghệ Thông Tin Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Học
  • NXB Hà Nội 2007
  • Đặng Quang Huy
  • 274 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73451
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page