Giáo Trình Giáo Dục Thể Chất Môn Bơi Trườn Sắp (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Nguyễn Ngọc Linh

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jun 8, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bơi lội là một môn thể thao cơ bản nhằm giáo dục một mặt kỹ năng quan trọng của con ngƣời. Kỹ năng vận động dƣới nƣớc, giúp con ngƣời tự vệ trƣớc các hiểm họa trên sông nƣớc, đồng thời phục vụ đắc lực cho sản suất, quốc phòng và tăng cƣờng thể chất cho ngƣời luyện tập. Do vậy, bơi lội đã trở thành môn học trong hệ thống giáo dục thể chất các cấp. Đối với nƣớc ta. Do điều kiện cơ sở tập luyên, dụng cụ sân bãi còn nhiều hạn chế nên bơi lội phát triển chƣa rộng khắp, môn bơi lội nhƣ là một môn tự chọn trong chƣơng trình giáo dục thể chất. Do tính quan trọng của môn thể thao bơi lội trong hiện tại và tƣơng lai. Đƣa môn bơi trƣờn sấp vào giảng dạy cho sinh viên dựa trên cơ sở đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chƣơng trình đào tạo, trình độ Cao đẳng liên thông. Chúng tôi đã tham khảo nhiều sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy về bơi lội của Nga, Trung Quốc, nhất là giáo trình của PGS Nguyễn Văn Trạch chắt lọc đƣa vào giáo trình bơi trƣờn sấp dùng chung lƣu hành nội bộ Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Giáo Trình Giáo Dục Thể Chất Môn Bơi Trườn Sắp
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Nguyễn Ngọc Linh
  • 43 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/9708AA2989DBF91
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2021

Share This Page