Giáo Trình Lập Trình Nâng Cao - Ts. Dương Xuân Thành, 107 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Cuốn giáo trình này được biên soạn theo đúng đề cương chi tiết môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn. Thời gian học môn học này là 60 tiết trong đó có 10 tiết thực hành trên máy. Tác giả là người đã trực tiếp giảng dạy lập trình Pascal trong nhiều năm cho sinh viên chuyên tin và sinh viên các ngành khác.
  Đối tượng sử dụng giáo trình là sinh viên chuyên ngành Tin học hệ đại học chính quy, tuy nhiên giáo trình cũng có thể sử dụng như là một tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên Tin hệ cao đẳng và những người muốn nghiên cứu nâng cao về lập trình.
  Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Người đọc có thể tự học mà không nhất thiết phải có thày hướng dẫn. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục.
  Chương 1: Chương trình con - Thủ tục và hàm, sinh viên đã được học qua trong chương trình Tin học đại cương, do vậy ở đây chủ yếu đi sâu vào khái niệm tham số, cách thức mà hệ thống dành bộ nhớ cho việc lưu trữ các tham số và việc gọi chương trình con từ chương trình con khác.
  Chương 2: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc, tập trung vào các kiểu dữ liệu mà sinh viên chưa được học như bản ghi có cấu trúc thay đổi, tập hợp..
  Chương 3: Đơn vị chương trình và thư viện chuẩn, là chương chưa được học ở Tin học đại cương , ở đây hướng dẫn cách thiết kế các Đơn vị chương trình (Unit), cách thức sử dụng các Unit và tạo lập thư viện chương trình .
  Chương 4: Con trỏ và cấu trúc động, là một chương khó, vì nó vừa liên quan đến quản lý bộ nhớ, vừa liên quan đến kiến thức của môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật do vậy trong chương này đã trình bày nhiều ví dụ để người đọc tham khảo.
  Chương 5: Giải thuật đệ quy, được trình bày “hơi dài dòng” do đặc thù của tính đệ quy. Bài toán Tháp Hanoi được mô tả khác hoàn toàn so với tất cả các sách về Pascal đã có.
  Chương 6: Đồ hoạ, ngoài việc giới thiệu các thủ tục vẽ thông thường, còn dành một phần trọng tâm cho việc xử lý ảnh Bitmap. Trong chương này có sử dụng một vài ví dụ của các tác giả khác (xem phần tài liệu tham khảo) nhưng đã được cải tiến đi rất nhiều.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/GT LapTrinhNangCao.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page