Hệ Giá Trị Quốc Gia, Hệ Giá Trị Văn Hóa, Hệ Giá Trị Gia Đình Và Chuẩn Mực Con Người Việt Nam

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thinganbui, May 4, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-8-22_16-40-41.png
  Trong cuộc Hội thảo hôm nay, chúng ta đã được nghe các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và quản lý trao đổi một cách hết sức cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, tiếp cận đa chiều, đa tầng về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, chúng ta đã thấy nhiều cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ở các địa phương, bộ, ngành đã chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các giá trị theo tinh thần định hướng của Tổng Bí thư phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, góp phần truyền cảm hứng và hành động vì một đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan tâm đến xây dựng phẩm chất nhân cách con người đã được chú trọng từ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Chất lượng xây dựng gia đình Việt Nam theo định hướng giá trị ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đã từng bước được cải thiện. Các hoạt động xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã có những chuyển biến tích cực từ nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tới sáng tạo các giá trị văn hóa mới theo các định hướng: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.
  • Hệ Giá Trị Quốc Gia, Hệ Giá Trị Văn Hóa, Hệ Giá Trị Gia Đình
  • Và Chuẩn Mực Con Người Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2022
  • Nhiều Tác Giả
  • 895 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1wu6h5ttClTPKCmUI-EHeq2QQNKHXNhkL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 22, 2023

Share This Page