Hiện Đại Phật Giáo Khái Luận - Thích Thiện Hạnh dịch, 210 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 22, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiện Đại Phật Giáo Khái Luận
  (Luận Phật Thừa Tông Yếu)
  Thích Thiện Hạnh dịch
  210 Trang
  Phật giáo xuất hiện ở thế gian là do lý Duyên Khởi. Nếu không có lý Duyên khởi thì không có Phật thừa. Như Khế kinh nói: “ Chư Phật là đấng Lưỡng Túc. Biết các pháp là Tánh Không. Hạt giống Phật theo duyên sanh. Cho nên mới pháp Nhứt thừa”.
  Trên cơ sở đó, Phật pháp là tướng tụng của nhất tâm, chân như. Khi đã gọi là tướng dụng, thì mục đích duy nhất của nó làm cho chúng sanh trở về với Phật thừa, thành Phật đạo.
  Vì vậy, trước sau như một, chỉ có Phật thừa là pháp tu thành Phật, không phải cứu cánh, là bất liễu nghĩa. Trên cơ sở dụng Phật thừa, tức Phật pháp được Đức Phật nói ra bằng phương tiện ngôn ngữ, dù là bằng ngôn ngữ văn tự, nhưng nếu phi ngôn ngữ văn tự, thì chúng sanh không tỏ ngộ và chứng nhận Phật thừa.
  Với những lý do trên, muốn cho người học, người nghiên cứu và các bậc hành giả trên tiến trình đạt được mục đích đó, ngài Thái Hư Đại sư đã trình bày một cách khái quát về ý nghĩa, nội dung, hiệu năng và mục đích cứu cánh của Phật thừa, gọi là luận Phật thừa tông yếu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page