Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (NXB Chính Trị 2020) - Nhiều Tác Giả, 94 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dânta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầygian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọcTuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấutranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốctế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưađất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946,Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dânViệt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nhiều Tác Giả
  • 94 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10Vv3UagUc4Xizy8Oo39-D4Pfi4v8PEga
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page