Hóa Học 10 Nâng Cao (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Xuân Trọng, 230 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 10' started by admin, Dec 15, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  CHƯƠNG I. NGUYÊN TỬ
  Bài 1: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học
  Bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyến tố hóa học
  Bài 3.Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
  Bài 4. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
  Bài 5. Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử
  Bài 6.Lớp và phần lớp electron
  Bài 7. Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử
  Bài 8. Luyện tập chương 1
  Bài 9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  CHƯƠNG II. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
  Bài 10. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
  Bài 11. Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
  Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
  Bài 13. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  Bài 14. Luyện tập chương II
  Bài 15. Bài thực hành số 1: Một số thao tac thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm
  CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC
  Bài 16. Khái niệm về liên kết hóa học
  Bài 17. Liên kết cộng hóa trị
  Bài 18. Sự lai hóa các obitan nguyên tử
  Bài 19. Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử
  Bài 20. Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
  Bài 21. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
  Bài 22. Hóa trị và oxi hóa
  Bài 23. Liên kết kim loại
  Bài 24. Luyện tập chương III
  CHƯƠNG IV. PHÁN ỨNG HÓA HỌC
  Bài 25.Phản ứng oxi hóa - khử
  Bài 26. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ.
  Bài 27.Luyện tập chương IV
  Bài 28. Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa - khử
  CHƯƠNG V. NHÓM HALOGEN
  Bài 29. Khái quát về halogen
  Bài 30. Clo
  Bài 31. Hiđro clorua - axits clohiđric
  Bài 32. Hợp chất có oxi của clo
  Bài 33. Luyện tập về clo và hợp chất của clo
  Bài 34. Flo
  Bài 35.Brom
  Bài 36. Iot
  Bài 37. Luyện tập chương V
  Bài 38. Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen
  Bài 39. Bài thực số 4: Tính chất các hợp chất của halogen
  CHƯƠNG VI. NHÓM OXI
  Bài 41. Oxi
  Bài 42. Oxzon và hidro peoxit
  Bài 43. Lưu huỳnh
  Bài 44. Hidro sunfua
  Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  Bài 46. Luyện tập chương VI
  Bài 47. Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
  Bài 48. Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
  CHƯƠNG VII. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
  Bài 49. Tốc độ phản ứng hóa học
  Bài 50. Cân bằng hóa học
  Bài 51. Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
  Bài 52. Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

   

Share This Page