Học Thuyết Kinh Lạc - Ths. Lê Ngọc Thanh, 15 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Jan 9, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    —Liệt kê được toàn bộ hệ Kinh lạc. —Nêu được vai trò của hệ Kinh lạc trong sinh lý bình thường và trong tình trạng bệnh lý. —Nêu được quan niệm của giới YHHĐ về các đường kinh châm cứu. —Nhận thức được vị trí của học thuyết Kinh lạc trong toàn bộ hệ thống LLCB của YHCT

    eBook có trong tuyển tập DVD Đông Y

     

Share This Page