Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2013) - Ngô Đức Tính, 258 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-3_0-57-17.png
  Xã, phờng, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội. Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phờng, thị trấn, Ban Bí thTrung ơng Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW và số 95-QĐ/TW, ngày 3-3-2004, khẳng định chức năng, nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phờng, thị trấn. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phờng, thị trấn chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đờng lối, chủ tr ơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nớc; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phờng, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở. Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11- 2011 của Ban Chấp hành Trung ơng về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở. Cuốn sách bao gồm năm phần chính về: tổ chức cơ sở đảng; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thởng
  • Hỏi-Đáp Về Công Tác Đảng Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2013
  • Ngô Đức Tính
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/210B9C972348ED8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2021

Share This Page