Hội Lý Xiển Chơn Luận (Canh Tuất 1970) - Nguyễn Văn Kinh, 128 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hội Lý Xiển Chơn Luận
  Canh Tuất 1970
  Nguyễn Văn Kinh
  128 Trang
  Ít lời lược luận sơ ra trước đầu quyển sách nầy cốt để giúp ích cho đời thâm tín thám ngộ, sát cứu chơn giả chánh tà cho rõ đạo lý.Nhưng tôi thiểu học không dùng văn chương đặng nên lấy lời thật thà luận ra cho hiểu mà thôi. Xin đồng chí xem, miễn nghị, như chỗ nào sai sót xin giúp thêm đặng ích cho đời.
  Nguyên bổn sách nầy tôi lập ra mười mấy năm rồi, mà chưa in được. Song anh em đạo hữu có sao lục ra dùng đã lâu, hoặc là đổi hiệu khác, nay mới soạn lại in ra, vì bởi khi tôi mới soạn rồi, tôi cầu chư Tiên giáng đàn xin xem xét coi chỗ nào sai sót và có đáng in ra dùng hay không.
  Người tu hành thành Tiên, Phật, Thánh, Hiền vô số. Trung ngươn, nhị kỳ phổ độ, người tu hành cũng thành hiển nhiên tại thế. Nay Hạ ngươn tam kỳ phổ độ, tuy chưa thấy người tu thành như khi trước vậy mà sách lại cho rằng: “Kim hà nhơn cổ diệc hà nhơn, hữu vi giả diệc nhược thị”, nghĩa là xưa là người gì, hễ tu hành trúng lý nhằm đạo thì cũng đặng siêu thoát thành một thể. Thì mấy lời đó chẳng phải Thánh, Hiền, Tiên, Phật dối ngữ mà có ích chi, nên tôi lập chí xung thiên, tu hành, tịnh dưỡng tinh thần một lúc mà không thấy ấn chứng ứng nghiệm chi cả. Sau tôi đi tầm Chơn Sư, may gặp ông Võ Trần Tử, tôi hạ thân cầu giáo, nhờ Ngài chỉ chỗ huyền cơ, tâm pháp bí truyền, hỏa hầu thứ tự, y theo kinh điển, mới hạ thủ dụng công thí nghiệm ước chừng 8, 9 tháng, thoạt nhiên đắc ấn chứng ứng nghiệm cảnh thành, y trong kinh điển, thể hành đến đâu có cảnh đoạn ấn chứng ứng nghiệm tới đó, mới biết kinh sách Tiên, Phật, Thánh, Hiền để không sai. Sau cách ít lâu tôi lập đàn cầu khẩn Tiên Phật lấy huyền cơ diệu bút cho tôi rõ những người lập chí tu luyện, nay có thành như xưa vậy không?

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page